注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

与你同行,共同成长

勤奋是最好的学习方法。兴趣是最好的老师。课堂是学习的主阵地。

 
 
 

日志

 
 

【转载】《弟子规》全文,一字不差.带拼音  

2014-12-27 16:57:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

《弟子规》全文,一字不差.带拼音

德财兼备


 
《弟子规》全文,一字不差.带拼音 - 德财兼备 - 德财兼备的博客《弟子规》全文,一字不差.带拼音 - 德财兼备 - 德财兼备的博客《弟子规》全文,一字不差.带拼音 - 德财兼备 - 德财兼备的博客
 

 

漂亮的日志边框 - 冰美人 - 冰美人空间

dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 
  弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 
  fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 
  泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 
  rù zé xiào 
  【入则孝】 
  fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 
  父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 
  fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng 
  父母教 须敬听 父母责 须顺承 
  dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng 
  冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 
  chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn 
  出必告 反必面 居有常 业无变 
  shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī 
  事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 
  wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng 
  物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 
  qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù 
  亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 
  shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū 
  身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 
  qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián 
  亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 
  qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng 
  亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 
  jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn 
  谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 
  qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng 
  亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 
  sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué 
  丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 
  sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng 
  丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 
  chū zé tì 
  【出 则 弟】 
  xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng 
  兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 
  cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn 
  财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 
  huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu 
  或饮食 或坐走 长者先 幼者后 
  zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào 
  长呼人 即代叫 人不在 已即到 
  chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng 
  称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 
  lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì 
  路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 
  qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú 
  骑下马 乘下车 过犹待 百步余 
  zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò 
  长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 
  zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí 
  尊长前 声要低 低不闻 却非宜 
  jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí 
  进必趋 退必迟 问起对 视勿移 
  shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng 
  事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 
  jǐn 
  【谨】 
  zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí 
  朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 
  chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu 
  晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 
  guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè 
  冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 
  zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì 
  置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 
  yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā 
  衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 
  duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé 
  对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 
  niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu 
    年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 
  bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng 
  步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 
  wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì 
  勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 
  huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng 
  缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 
  zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén 
  执虚器 如执盈 入虚室 如有人 
  shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè 
  事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 
  dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn 
  斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 
  jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng 
  将入门 问孰存 将上堂 声必扬 
  rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng 
  人问谁 对以名 吾与我 不分明 
  yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu 
  用人物 须明求 倘不问 即为偷 
  jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán 
  借人物 及时还 后有急 借不难 
  xìn 
  【信】 
  fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān 
  凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 
  huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo 
  话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 
  jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī 
  奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 
  jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán 
  见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 
  shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò 
  事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 
  fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū 
  凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 
  bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn 
  彼说长 此说短 不关己 莫闲管 
  jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī 
  见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 
  jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng 
  见人恶 即内省 有则改 无加警 
  wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì 
  唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 
  ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī 
  若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 
  wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè 
  闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 
  wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn 
  闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 
  wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè 
  无心非 名为错 有心非 名为恶 
  guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū 
  过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 
  fàn ài zhòng 
  【泛 爱 众】 
  fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài 
  凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 
  xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo 
  行高者 名自高 人所重 非貌高 
  cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà 
  才大者 望自大 人所服 非言大 
  yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī 
  己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 
  wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn 
  勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 
  rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo 
  人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 
  rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō 
  人有短 切莫揭 人有私 切莫说 
  dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn 
  道人善 即是善 人知之 愈思勉 
  yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò 
   扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 
  shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī 
  善相劝 德皆建 过不规 道两亏 
  fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 
  凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 
  jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ 
  将加人 先问己 己不欲 即速已 
  ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng 
  恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长 
  dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān 
  待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 
  shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán 
  势服人 心不然 理服人 方无言 
  qīn rén 
  【亲 仁】 
  tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī 
  同是人 类不齐 流俗众 仁者希 
  guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi 
  果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 
  néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo 
  能亲仁 无限好 德日进 过日少 
  bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài 
  不亲仁 无限害 小人进 百事坏 
  yú lì xué wén 
  【 余力学文】 
  búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén 
  不力行 但学文 长浮华 成何人 
  dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn 
  但力行 不学文 任己见 昧理真 
  dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào 
  读书法 有三到 心眼口 信皆要 
  fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ 
  方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 

  kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng 
  宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 
  xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì 
  心有疑 随札记 就人问 求确义 
  fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng 
  房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 
  mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng 
  墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 
  lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù 
  列典籍 有定处 读看毕 还原处 
  suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī 
  虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 
  fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì 
  非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志 
  wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì 
  勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 


   

漂亮的日志边框 - 冰美人 - 冰美人空间

 

《弟子规》全文,一字不差.带拼音 - 德财兼备 - 德财兼备的博客

 

       

《弟子规》全文,一字不差.带拼音 - 德财兼备 - 德财兼备的博客

 

  评论这张
 
阅读(15)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018